Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Orizaris Consulting

Dipl.-Ing. Vasilios Orizaris
Managing Director | Owner

+49 172 93 48 846  |  vasilios.orizaris@orizaris-consulting.com
GER: Am Pfarrtor 15, 71272 Renningen  |  AUT: Laubgasse 36, 8570 Voitsberg 
office@orizaris-consulting.com | www.orizaris-consulting.com

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/συνδρομητή του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com της ORIZARIS-CONSULTING ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος www.orizaris-consulting.com της ORIZARIS-CONSULTING διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους φορολογικούς, οικονομικούς, στατιστικούς, επικοινωνίας,  και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση, η ORIZARIS-CONSULTING διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/συνδρομητών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα παρακαλείται και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com.  Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com διατηρεί το δικαίωμα συνεχούς πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ORIZARIS-CONSULTING. Τα συλλεγόμενα προσωπικά στοιχεία από το δικτυακό τόπο www.orizaris-consulting.com προκύπτουν αποκλειστικά κατά τις εξής περιπτώσεις:

Α. Συνδρομητικές υπηρεσίες   

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη ως συνδρομητή στις υπηρεσίες, ζητούνται ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, Τ.Κ., Τηλέφωνο, fax, e-mail, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών, διατηρούνται δε στο αρχείο της εταιρείας. Ο δικτυακός τόπος www.orizaris-consulting.com της ORIZARIS-CONSULTING μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει γραπτά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Β. Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου

Για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com ζητούνται τα εταιρικά στοιχεία του επισκέπτη/συνδρομητή (επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax, e-mail, Τ.Κ., Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., υπεύθυνος συμφωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας - χειριστής ιστοσελίδας), που απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αποθηκευμένα σε σχετικό αρχείο. Ο δικτυακός τόπος www.orizaris-consulting.com της ORIZARIS-CONSULTING στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου στον επισκέπτη/συνδρομητή, εκτός εάν ο χρήστης των σχετικών υπηρεσιών αρνηθεί κάτι τέτοιο. Τα εν λόγω στοιχεία δεν δύνανται να γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Γ. Χρήση e – mail       

Για την παραχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com ζητούνται τα εξής στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, ΤΚ, τηλέφωνο, fax, υπεύθυνος επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ενώ και ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης. Ούτε η ORIZARIS-CONSULTING, ούτε ο δικτυακός τόπος www.orizaris-consulting.com ελέγχουν το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/συνδρομητές μέσω της παρεχόμενης από το δικτυακό τόπο www.orizaris-consulting.com ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ο δικτυακός τόπος www.orizaris-consulting.com της ORIZARIS-CONSULTING διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν γραπτά ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η αρχική ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχό της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα, που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Δ. Cookies

Ο δικτυακός τόπος www.orizaris-consulting.com της ORIZARIS-CONSULTING μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την ταυτοποίηση του επισκέπτη/συνδρομητή και για συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη/συνδρομητή, χωρίς να  παρέχουν ενημέρωση για οποιοδήποτε αρχείο του. Χρησιμοποιούνται δε για διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/συνδρομητή προς συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.orizaris-consulting.com είναι χρήσιμες. Ο επισκέπτης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ρύθμιση του διακομιστή του (server) έτσι ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies στις εν λόγω υπηρεσίες, ή να μην επιτρέπει στο διακομιστή του την αποδοχή της χρήσης cookies. Εφόσον ο διακομιστής του επισκέπτη/συνδρομητή δεν επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies, ο δικτυακός τόπος www.orizaris-consulting.com της ORIZARIS-CONSULTING δε θα παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του.